โครงการย่อย อนุรักษ์ศิลปวัฒนะธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนแบบมีส่วนร่วม

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้สายมืออาชีพทางด้านไอที

  สาขาวิชาวิทยา

Read more

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมด้าน Security Cyber สำหรับนักศึกษา

ภาควิชาคณิตศาสตร์และ

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 5 (UAMC 5)

อาจารย์ธาวัลย์ อัมพว

Read more

การประกวดทูตวัฒนธรรม “นางสงกรานต์ ๒๕๕๙”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

นิทรรศการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกวดโครงการเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้บริหาร คณาจารย์ แ

Read more

การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่่งพร้อมหางเครื่อง

ดร.มรกต พุทธกาล รองค

Read more

การประกวดทำน้ำพริก ผักสด และเครื่องเคียง

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more