ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมด้าน Security Cyber สำหรับนักศึกษา

ภาควิชาคณิตศาสตร์และ

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 5 (UAMC 5)

อาจารย์ธาวัลย์ อัมพว

Read more