นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานบำบัดน้ำเสีย ณ โรงผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง และโรงบำบัดน้ำเสียช่องนนทรี

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

โครงการสถิติอนุรักษ์ไทย ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้อยู่กับสังคมไทย

สาขาวิชาสถิติประยุกต

Read more

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการวิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2558 เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ศึกษาวัฒนธรรมการทำนา ในหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นข้าว”

นักศึกษาสาขาวิชาชีวว

Read more

ทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากสหพันธรัฐรัสเซีย

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ชุมชนคลองเก้า จังหวัดปทุมธานี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more