โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค

Read more

โครงการอบรมสื่อมัลติมีเดียสร้างสรรค์ สำหรับผู้ด้อยโอกาส

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

โครงการห้องปฏิบัติการสีเขียว & หนทางสู่ Eco University

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีึ่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ประชุมชี้แจงเรื่องขอความร่วมมือในการจัดทำ มคอ. ในระบบในรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชาสอนให้คณะวิชาชีพอื่น

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

กิจกรรมทบทวนแผนการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559 ตามแนวทางการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา แล

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคการศึกษา 3/2558

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more