คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับมอบหมายในการรับลงทะเบียน การแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 35 (ราชมงคลธัญบุรีเกมส์)

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

โครงการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (พ.ศ. 2557)

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

กิจกรรรมเสริมหลักสูตรด้วยกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยจิตอาสา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more