พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

ภาพบรรยากาศการประกวด

Read more

พิธีเปิดโครงการการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศูนย์ข้อมูล ณ ศูนย์ข้อมูลเครือข่าย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษา-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับมอบหมายในการรับลงทะเบียน การแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 35 (ราชมงคลธัญบุรีเกมส์)

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

โครงการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (พ.ศ. 2557)

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

กิจกรรรมเสริมหลักสูตรด้วยกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยจิตอาสา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3 (2559)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more