การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUTT’ Smart Teacher Model ครั้งที่ 1

อาจารย์ประจำคณะวิทยา

Read more

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ของนักเรียนในระบบกลาง (Admissions) 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค

Read more

โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมฉลองพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองราช 70 ปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดแ

Read more

คณะผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและทีมผู้บริหารและบุคลากร ในการเยี่ยมชมและศึกษาแผนการดำเนินงานด้านการบริหารและด้านวิชาการของคณะฯ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ต้อนรับ Assistant Professor Ryo Honda จาก Kanazawa University, Japan

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศ

Read more

ผู้บริหาร บริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารบริษัท คอทโ

Read more

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

ลงทะเบียนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ภาพบรรยากาศบุคลากรคณ

Read more