โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM 25 กรกฎาคม 2559

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการการมีส่วนร่วมด้านพลังงานและสำรวจการใช้พลังงาน

ผู้บริหาร คณาจารย์แล

Read more