โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

โครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรในฐานข้อมูล TQR

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการปลูกต้นกล้าความดีด้วยจิตอาสา

ผู้บริหาร คณาจารย์ เ

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค

Read more