ฝึกซ้อมย่อยรวม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2559

มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณ

Read more

พิธีมอบโล่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุว

Read more

ฝึกซ้อมย่อย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์

Read more

ประชุมอาจารย์ใหม่เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนการกรอกข้อมูลในเอกสารการออกนิเทศ

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

ประชาพิจารณ์ ร่างแบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย ค

Read more

ประชุมฝึกซ้อมย่อย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557

ดร.มรกต พุทธกาล รองค

Read more

การสาธิตวิธีการหว่านหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพนาโนอัดเม็ดเพื่อการปลูกข้าวแบบนาดำแบบมีส่วนร่วม

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 6 สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

ดร.บุญธิดา เอื้อพิพั

Read more