คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบัน ITE (Institute of Technical Education)

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโ

Read more

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงงานเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยง

Read more

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Internet of Things” เพื่อเป็นการสนองนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือด้านวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Islamic University of Indonesia (UII) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศ

Read more

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างหอพระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พระพรหมมังคลาจารย์ (

Read more