ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

ภาควิชาเคมีร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุปทุมธานี

คณาจารย์ และนักศึกษา

Read more

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ มูลนิธิรากแก้ว จังหวัดขอนแก่น

คณะผู้บริหาร มหาวิทย

Read more

การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ยีสต์ในการทำหมั่นโถวให้กับชุมชนคลองห้า

อาจารย์ เจ้าหน้าที่

Read more

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

การแข่งขันกีฬา Science Game 2016 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

บรรยายพิเศษหัวข้อ “Nanotechnology-based membrane for water treatment ” โดย ดร.วรายุทธ สะโจมแสง

งานหลักสูตร วท.ม เคม

Read more