นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

ภาควิชาเคมีร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุปทุมธานี

คณาจารย์ และนักศึกษา

Read more

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more