การประชุมปรึกษาหารือในการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาให้กับคณะครูโรงเรียนวัดไผ่ดำ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิ

Read more

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน มทร.ธัญบุรี ประจำปี ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระปรมิน

Read more

โครงการดูงานและขยายความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

แนะแนวนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกา

Read more

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา

คณาจารย์สาขาวิชาสถิต

Read more

โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ (STEM Education) วันที่ 6 พ.ย. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ (STEM Education)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

งานสหกิจศึกษา จัดแนะแนวเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกา

Read more