การแข่งขันกีฬา – วิชาการ จุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (โคโลนี เกมส์ ครั้งที่ 13)

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดก

Read more

โครงการแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ประกวดผลงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น (ระดับคณะฯ) ประจำภาคการศึกษา 1/2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

คณะกรรมการตรวจประเมิ

Read more

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณะกรรมการตรวจประเมิ

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา

คณะกรรมการตรวจประเมิ

Read more

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นำเสนอผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559

นักศึกษาสหกิจศึกษา ส

Read more

ภาควิชาเคมี นำเสนอผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559

นักศึกษาสหกิจศึกษา ภ

Read more

สาขาวิชาชีววิทยา นำเสนอผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559

นักศึกษาสหกิจศึกษา ส

Read more

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอบรม เรื่อง “Introduction to product developments for healthy food and drink trends in 2017”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more