โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 : เรื่อง กฏหมายที่ควรรู้ในการประกอบอาชีพ

งานสหกิจศึกษา จัดโคร

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เดินทางปฏิบัติสหกิจศึกษาด้านฟิสิกส์ประยุกต์ ณ Department of Applied Physics, National Pintung University, Taiwan

ดร.นริศร์ บาลทิพย์ อ

Read more

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และประธานภาควิชา/สาขาวิชา ประจำปี 2560

นักศึกษาคณะวิทยาศาสต

Read more

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

มทร.ธัญบุรีลงพื้นที่เพื่อหารือและสำรวจความต้องการของชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลบึงกาสาม

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษาให้กับบุคลากรสายวิชาการ มทร.ธัญบุรี (วันที่ 5 ก.พ. 2560)

ภาพกิจกรรม โครงการอบ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษาให้กับบุคลากรสายวิชาการ มทร.ธัญบุรี (วันที่ 4 ก.พ. 2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชนพรธิสาร

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว

Read more

โครงการนักวิทย์จิตอาสาทำดีถวายพ่อหลวง

ผูู้บริหาร คณาจารย์

Read more