โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชนพรธิสาร

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว

Read more

โครงการนักวิทย์จิตอาสาทำดีถวายพ่อหลวง

ผูู้บริหาร คณาจารย์

Read more

โครงการอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษา 2/2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more