โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21: ตามรอยวิถีเกษตรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

โครงการ “เขียนข้อเสนอผลงานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีสู่ชุมชน”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 22 มีนาคม 2560

มหาบัณฑิตและบัณฑิต ค

Read more

โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุค THAILAND 4.0

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

Read more