สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

การฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ มทร.ธัญบุรี เข้านิเทศงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ณ สถานประกอบการณ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิ

Read more

การลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทตัวแทนคณาจารย์ประจำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

ดร.ศราวุธ ใจเย็น อาจ

Read more