พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศการประกวด

Read more

การตรวจประเมิน 5ส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการตรวจประเมิ

Read more

โครงการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

วิทยากรภายนอกมานำเสนอผลงานวิจัยเป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ผศ.ดร.วณิชยา เมฆประส

Read more

โครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

ภาควิชาเคมี จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ทัศนคติเปลี่ยน มุมมองเปลี่ยน”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

การทดสอบสมรรถนะวิชาเคมีอนินทรีย์ ของนักศึกษาภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more