การทดสอบสมรรถนะของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

โครงการ “Keep Clean for GREEN U”

ชมรม Green U คณะวิทย

Read more

สัมมนาวิชาการสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM (5 พ.ค. 60)

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM (4 พ.ค. 60)

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

คณบดีพบนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more