พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศการประกวด

Read more

การตรวจประเมิน 5ส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการตรวจประเมิ

Read more