พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา วันที่ 21 พ.ค. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา วันที่ 20 พ.ค. 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R” ครั้งที่ 2

พนักงานมหาวิทยาลัย แ

Read more

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “The CORE OF GAME DESIGN”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

สถานประกอบการนัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

บริษัท Up Stream Int

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การทดสอบสมรรถนะของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

โครงการ “Keep Clean for GREEN U”

ชมรม Green U คณะวิทย

Read more

สัมมนาวิชาการสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more