โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM (5 พ.ค. 60)

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM (4 พ.ค. 60)

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

คณบดีพบนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดนาบุญ

นักศึกษาปริญญาโท สาข

Read more

ลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

คณบดีพบนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ภาพบรรยากาศการรับลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศการรับลงท

Read more