สาขาวิชาชีววิทยานำนักศึกษาศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไวน์ระดับอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2560 สาขาวิชาฟิสิกส์

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more