งานวิเทศสัมพันธ์แนะนำนักศึกษาที่สนใจออกสหกิจศึกษาต่างประเทศ

ดร.บุญธิดา เอื้อพิพั

Read more

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วม

Read more

การประชุมมาตรการป้องกันความปลอดภัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (CEERD)

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UII

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Internet of Things and Ontology

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วันที่ 5 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 5 กันยาย

Read more

โครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการสาขาวิชาสถิติประยุกต์”

โครงการ “ศิษย์

Read more

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วม

Read more