พิธีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

พิธีประดับไทด์และติ้ง สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

พิธีประดับไทด์และติ้งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

พิธีประดับไทด์ และติ้ง นักศึกษาภาควิชาเคมี และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาบัณฑิต และบัณฑิตค

Read more

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จังหวัดนครนายก

ตัวแทนอาจารย์จากภาคว

Read more

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหุ่นประดิษฐ์ที่ใช้ในการแพทย์

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทม

Read more

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 16 พ.ย. 60

Read more

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัล “เหรียญทอง”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more