โครงการเตรียมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเคมีให้ได้มาตรฐานแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้บริหารคณะพยาบา

Read more