โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อนักวิจัย

ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนาน

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเข้าร่วมงานแถลงข่าว เรื่อง “สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกที่ถูกค้นพบโดย อพวช.”

นักศึกษาสาขาวิชาชีวว

Read more

โครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ GAP ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุ

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นำเสนอการพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์สมองกลด้วยโมเดล Gundam Unicorn

ร้าน​ ARKADIA (A.K.D

Read more

ประชุมดำเนินการร่างหลักสูตร การสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Communication science) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

ค่ายอิคคิวซัง ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย Arduino/Raspberry Pi”

มูลนิธิเทคโนโลยีสารส

Read more

นักศึกษาจาก National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐไต้หวัน ร่วมเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีของยีสต์

Miss Ting-Yu Liu และ

Read more

โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561

นักศึกษาสหกิจศึกษาคณ

Read more

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว เข้าร่วมประชุมในการรายงานผลปิดโครงการ ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแ

Read more