กิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณาจารย์และนักศึกษาส

Read more

โครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากงานประจำ Routine to Research

บุคลากรสายสนับสนุน (

Read more

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและการศึกษาดูงานของคณาจารย์จากภาควิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ National Pingtung University

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more