อบรมความปลอดภัยและการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการขั้นต้น

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับ Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.

นายประวิทย์ ฉายแสง ผ

Read more

การประชุมหารือเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Safety Guideline for Laboratory)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2561ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงนิทรรศการขับเลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนาน

Read more

งาน “สืบสานประเพณีลอยประทีปตามวิถีสู่สายนทีเมืองธัญบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑”

นางสาวปิยะดา คชพงศ์

Read more

โครงการเทคนิคการเขียนโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

โครงการเทคนิคการเขียนโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561)

ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริ

Read more