โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” (Knowledge Management to be Innovetive University (KM12))

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปดูรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

คณาจารย์ สาขาวิชาคณิ

Read more

ผู้บริหารจาก Tianjin Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารจาก Tianjin

Read more

โครงการการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2561

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมคัดเลือกโครงการ Mos Olympic Thailand Competition 2019 (MOS TH)

นักศึกษาคณะวิทยาศาสต

Read more

กิจกรรมวางแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมวางแผนงานทำนุ

Read more

ภาควิชาเคมี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ สหกิจศึกษาสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาบัณฑิตเคมีให้เป็นที่ต้องการในสถานประกอบการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

โครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาเข้าเยี่ยมชม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

นักศึกษาและอาจารย์สา

Read more