Dr.Violet Lo ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนากิจกรรม STEM+Leadership 2020 และการจัดตั้งศูนย์ Inclusive Leadership Center ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dr. Violet Lo ประธาน

Read more

การสอบสัมภาษณ์โควตา ปวช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรยากาศการสอบสัมภาษ

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 –2580 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563 –2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประกวดผลงานสหกิจฯ -วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะ

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

ประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแ

Read more

นักศึกษาที่ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมวิชาชีพและไปปฏิบัติสหกิจ ณ ต่างประเทศ เข้าร่วมรายงานผลการออกปฏิบัติสหกิจต่างประเทศต่อคณะกรรมการกองทุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ผู้บริหาร คณาจารย์ เ

Read more

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาสถิติประยุกต

Read more