โครงการเสวนาออนไลน์ เรื่องการสืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนวัดไก่เตี้ย

โครงการเสวนาออนไลน์

Read more

การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔

Read more

เลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำภาควิชา เพื่อเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more