การนำเสนอโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

บรรยากาศการนำเสนอโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

บรรยากาศการนำเสนอโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ

Read more