การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น 2561 (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน)

ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศ

Read more

การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

การประกวดสหกิจศึกษาด

Read more