การประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น มทร.ธัญบุรี พ.ศ.2559

  คณะวิทยาศาตร์

Read more

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา1/2558 ภาควิชาเคมี

นักศึกษาภาควิชาเคมี

Read more

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา 1/2558 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชาคณิต

Read more

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2558 สาขาวิชาชีววิทยา

นักศึกษาสาขาวิชาชีวว

Read more

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2558 สาขาวิชาฟิสิกส์

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิ

Read more