การประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สว

Read more