โครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ” สำหรับนักศึกษาภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more