คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบัน ITE (Institute of Technical Education)

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับมอบหมายในการรับลงทะเบียน การแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 35 (ราชมงคลธัญบุรีเกมส์)

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงานแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ “เพชรราชมงคลธัญบุรี”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรม เดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more