โครงการอบรมความปลอดภัยและหลักการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 8

วันที่ 8 กรกฎาคม 256

Read more

อบรมความปลอดภัยและการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการขั้นต้น

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศ

Read more

การประชุมหารือเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Safety Guideline for Laboratory)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more