นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “Japan-Asia Youth Exchange Program in Science” (SAKURA Exchange Program in Science)

นางสาว ชนัญธิดา ทะพล

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานบำบัดน้ำเสีย ณ โรงผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง และโรงบำบัดน้ำเสียช่องนนทรี

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ศึกษาวัฒนธรรมการทำนา ในหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นข้าว”

นักศึกษาสาขาวิชาชีวว

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานกระบวนการการผลิตไวน์ ณ บริษัท พีบีวัลเลย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่

นักศึกษาสาขาวิชาชีวว

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ “อ่านอดีต ผ่านปัจจุบัน สู่อนาคต ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ”

นักศึกษาสาขาวิชาชีวว

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงาน บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more