Basic Python Programming: การโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนระดับเบื้องต้น

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

โครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน “โครงการผลิตจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชและศัตรูแมลงเพื่อการเกษตรอินทรีย์ (บึงกาสาม)”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา) ระยะที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะสู่ชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ GAP ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุ

Read more

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร ” การผลิตยาสระผมสมุนไพร ” เทศบาลลาดสวาย

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน

ภาควิชาเคมีจัดบริการ

Read more