ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหุ่นประดิษฐ์ที่ใช้ในการแพทย์

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทม

Read more

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ นำนักศึกษาศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.สุวรินทร์   ปั

Read more

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more