พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำการศึกษา 2560

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรดีเด่น นักวิจัยดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม 2558

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ

Read more