สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดบรรยายการจัดการความรู้เชิงความหมาย

สาขาวิทยาการคอมพิวเต

Read more

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ สถานีดาวเทียมไทยคม บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

คณาจารย์สาขาวิทยาการ

Read more