คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมนักศึกษากับงานประกันคุณภาพ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more