โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วม

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษา 2/2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์วิรัช โหตระไว

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคการศึกษา 3/2558

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำภาคการศึกษา 2/2558

นักศึกษาสหกิจศึกษาสา

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคการศึกษา 2/2556

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more