โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 4

คณาจารย์ คณะวิทยาศาส

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 3

คณาจารย์ คณะวิทยาศาส

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร

ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดความรู้เคมีสู่ชุมชน” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดความรู้เคมีสู่ชุมชน” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 ณ หมู่บ้านแก้วขวัญ เทศบาลธัญบุรี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภค เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน

อาจารย์ เจ้าหน้าที่

Read more