โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ประจำปี 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง ร

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more